ใช้งานภาษาไทยบน XeLaTeX ฉบับรีบร้อน

เนื่องจากผมได้สืบค้นการพิมพ์ไทย ปรากฎว่าหลายๆ แหล่งข้อมูลยังใช้งานยากอยู่ จึงนำมาประยุกต์ เพื่อให้สามารถพิมพ์ได้โดยเร็ว โดยที่ไม่ต้องกระทบส่วนอื่นๆ ของไฟล์ .tex ครับ

อ่านก่อน: วิธีการนี้เหมาะสำหรับต้องการพิมพ์ภาษาไทยเป็นภาษารอง จากภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างไฟล์ .tex

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
\XeTeXlinebreaklocale “th_TH” % สำหรับตัดคำภาษาไทย

\newenvironment{thai}{
  \renewcommand{\baselinestretch}{1.2} 
  \fontspec{TH Sarabun New}[Scale=1.23]
}
{\par}

\begin{document}
\noindent

\begin{thai}
 ป้ากะปู่ กู้อีจู้ มันคืออะไรที่วรรคยุคเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ป้ากะปู่ กู้อีจู้ มันคืออะไรที่วรรคยุคเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ป้ากะปู่ กู้อีจู้ มันคืออะไรที่วรรคยุคเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ป้ากะปู่ กู้อีจู้ มันคืออะไรที่วรรคยุคเยอะแยะเต็มไปหมดเลย\\
\end{thai}

\noindent The quick brown fox jumps over the lazy dog\\
\textbf{The quick brown fox jumps over the lazy dog}\\
\textit{The quick brown fox jumps over the lazy dog}\\
\textsl{The quick brown fox jumps over the lazy dog}\\
\textbf{\textit{The quick brown fox jumps over the lazy dog}}\\
\texttt{The quick brown fox jumps over the lazy dog}\\

\end{document}

คำเตือน: ในตัวอย่างไฟล์ .tex ข้างบนถูกทดสอบบน XeLatex จาก MikTek บน Windows ถ้าทำงานบนระบบอื่นๆ อาจจะมีปัญหาได้

เมื่อแปลงโดยใช้ XeLaTeX จะได้ผลลัพธ์แบบนี้

วิธีตั้งค่าให้สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้

เราจะใช้ฟอนต์ TH Sarabun New สำหรับเป็นตัวอย่าง และต้องติดตั้งฟอนต์ไว้ในเครื่องแล้ว

 1. แทรก packages ที่จำเป็น รวมถึงการตั้งค่าการตัดคำภาษาไทย

   \usepackage{fontspec}
   \usepackage{xunicode}
   \usepackage{xltxtra}
   \XeTeXlinebreaklocale “th_TH” % สำหรับตัดคำภาษาไทย
  
 2. กำหนดสภาพแวดล้อมใหม่(\newenvironment) สำหรับพิมพ์ภาษาไทยดังนี้

   \newenvironment{thai}{
     \renewcommand{\baselinestretch}{1.2}  % กำหนดขนาดบรรทัด เป็น 1.2
     \fontspec{TH Sarabun New}[Scale=1.23]  % ขยายตัวอกษร เป็น 1.23 เท่า
   }
   {\par}
  

การใช้งาน

\begin{thai}
ใส่ข้อความภาษาไทยในนี้
\end{thai}

Useful ResourcesComment