ใช้งานภาษาไทยบน XeLaTeX ฉบับรีบร้อน

เนื่องจากผมได้สืบค้นการพิมพ์ไทย ปรากฎว่าหลายๆ แหล่งข้อมูลยังใช้งานยากอยู่ จึงนำมาประยุกต์ เพื่อให้สามารถพิมพ์ได้โดยเร็ว โดยที่ไม่ต้องกระทบส่วนอื่นๆ ของไฟล์ .tex ครับ

อ่านก่อน: วิธีการนี้เหมาะสำหรับต้องการพิมพ์ภาษาไทยเป็นภาษารอง จากภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างไฟล์ .tex #

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
\XeTeXlinebreaklocale “th_TH” % สำหรับตัดคำภาษาไทย

\newenvironment{thai}{
\renewcommand{\baselinestretch}{1.2}
\fontspec{TH Sarabun New}[Scale=1.23]
}
{\par}

\begin{document}
\noindent

\begin{thai}
ป้ากะปู่ กู้อีจู้ มันคืออะไรที่วรรคยุคเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ป้ากะปู่ กู้อีจู้ มันคืออะไรที่วรรคยุคเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ป้ากะปู่ กู้อีจู้ มันคืออะไรที่วรรคยุคเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ป้ากะปู่ กู้อีจู้ มันคืออะไรที่วรรคยุคเยอะแยะเต็มไปหมดเลย\\
\end{thai}

\noindent The quick brown fox jumps over the lazy dog\\
\textbf{The quick brown fox jumps over the lazy dog}\\
\textit{The quick brown fox jumps over the lazy dog}\\
\textsl{The quick brown fox jumps over the lazy dog}\\
\textbf{\textit{The quick brown fox jumps over the lazy dog}}\\
\texttt{The quick brown fox jumps over the lazy dog}\\

\end{document}

คำเตือน: ในตัวอย่างไฟล์ .tex ข้างบนถูกทดสอบบน XeLatex จาก MikTek บน Windows ถ้าทำงานบนระบบอื่นๆ อาจจะมีปัญหาได้

เมื่อแปลงโดยใช้ XeLaTeX จะได้ผลลัพธ์แบบนี้

result of xelatex in PDF

วิธีตั้งค่าให้สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ #

เราจะใช้ฟอนต์ TH Sarabun New สำหรับเป็นตัวอย่าง และต้องติดตั้งฟอนต์ไว้ในเครื่องแล้ว

 1. แทรก packages ที่จำเป็น รวมถึงการตั้งค่าการตัดคำภาษาไทย

  \usepackage{fontspec}
  \usepackage{xunicode}
  \usepackage{xltxtra}
  \XeTeXlinebreaklocale “th_TH” % สำหรับตัดคำภาษาไทย
 2. กำหนดสภาพแวดล้อมใหม่(\newenvironment) สำหรับพิมพ์ภาษาไทยดังนี้

  \newenvironment{thai}{
  \renewcommand{\baselinestretch}{1.2} % กำหนดขนาดบรรทัด เป็น 1.2
  \fontspec{TH Sarabun New}[Scale=1.23] % ขยายตัวอกษร เป็น 1.23 เท่า
  }
  {\par}

การใช้งาน #

\begin{thai}
ใส่ข้อความภาษาไทยในนี้
\end{thai}

Useful Resources #

Comment

GO BACK TO HOME